Čitači ekrana i sinteze

Napredno čitanje u Jaws-u

U ovom članku ćemo opisati sledeće:

Virtuelizacija prozora

Virtuelizacija omogućava pregled, selektovanje i kopiranje celokupnog sadržaja nekog prozora uključujući i statični tekst kome jaws kursor ne može da priđe jer u njemu nema znaka za upisivanje. Ona je značajna kod prozora kao što su dijalog prozori. Ukoliko nam se pojavi neki dijalog prozor, njegov sadržaj možemo pročitati komandom Insert+B. Međutim, ako nam tekst nije dovoljno razumljiv kada ga virtuelizujemo moći ćemo da ga pregledavamo slovo po slovo, reč po reč i tako dalje. Virtuelizacija nam takođe omogućava da sadržaj ili deo sadržaja tog dijaloga selektujemo i kopiramo u privremenu memoriju, nakon čega ga možemo zalepiti tamo gde želimo.

Evo jednog primerada isprobate kako ovo radi:

 1. Pritisnite Insert+F4. Pojaviće se dijalog koji se odnosi na zatvaranje Jawsa.
 2. Pritisnite Insert+Alt+W. Pojaviće se virtuelizovani prozor u kome će biti prikazan naslov prozora, sadržaj poruke i kontrolna dugmad. To će izgledati ovako:
  "Quit JAWS
  Are you sure you want to quit JAWS? Press Enter to quit now, or Escape to cancel.
  OK Cancel"
 3. Da selektujete i iskopirate sadržaj virtuelnog preglednika pritisnite Alt+A, zatim Alt+C.
 4. Sada možete sadržaj virtuelnog preglednika zalepiti u e-mail poruku ili tekstualni dokument (Control+V).

Virtuelizacija tekuće kontrole

Možda ćete u nekim slučajevima imati potrebu da virtuelizujete samo tekuću kontrolu kao što je lista, kombo boks ili oblast na ekranu a ne ceo prozor. Kada se nalazite na kontroli koju želite da virtuelizujete pritisnite Insert+Alt+Shift+W i u virtuelnom pregledniku će vam se prikazati tekst iz te kontrole.

Isprobajte kako ovo radi na sledećem primeru:

 1. Otvorite Windows Explorer (Windows taster+E).
 2. Pritisnite Tab da dođete na listu fajlova.
 3. Pritisnite Insert+Alt+Shift+W. U virtuelnom pregledniku će se pojaviti samo lista fajlova.
 4. Da selektujete i iskopirate sadržaj virtuelnog preglednika pritisnite Control+A a zatim Control+C.
 5. Sadržaj virtuelnog preglednika sada možete zalepiti u e-mail poruku ili tekstualni dokumentkomandom Alt+V.

Popis reči (Word Index)

Word Index (Insert+Ctrl+W) je idealan alat za one koji uče ili se bave istraživanjem. Word Index kreira listu reči koje se pojavljuju u dokumentu ili na web strani. Reči su sortirane tako da se prvo prikazuju one koje se najčešće pominju. Na kraju se nalaze reči koje se pominju jedanput i one su poređane po alfabetskom redosledu. Možete da pregledate listu da biste pronašli specifičnu reč ili pojam, a onda možete da skočite na nju. Ako se reč pojavljuje više puta koristite navigacioni taster W ili dugme Summary da biste skočili na mesto u tekstu gde se nalazi tražena reč. Strelicama odaberite reč koja vas zanima i pritisnite Enter. Na taj način ćete skočiti na mesto gde se ta reč prvi put pojavljuje. Pritiskajte W da skačete na ostala mesta gde se nalazi ta reč. Pomoću strelica stanite na neku reč i Tabom se prebacite na dugme Summary. Dugme Summary otvara virtuelni preglednik sa listom linkova. Svaki link je rečenica koja sadrži izabranu reč. Od jednog do drugog linka možete da se krećete slovom W, strelicama ili Tabom. Pritisnite Enter da aktivirate link. Ovo je korisno jer štedi vreme, pošto možete da shvatite kontekst u kome se reč nalazi i da se brzo pomerite na deo dokumenta koji vas interesuje.

Koristite Word Index kada čitate web strane ili dokumenta u Microsoft Word-u, Microsoft Outlook-u, Notepad-u, WordPad-u ili Adobe Acrobat fajlove.

letimično čitanje (Skim Reading)

Letimično čitanje vam omogućava da se brzo krećete kroz veliki dokument čitajući prvi deo svakog paragrafa. Da započnete letimično čitanje u dokumentu pritisnite Control+Insert+strelicu dole. Po difoltu, Jaws čita prvi red svakog pasusa, ali možete da odaberetečitanje prve rečenice svakog pasusa ili da postavite svoje pravilo za letimično čitanje. Da promenite pravilo za letimično čitanje pritisnite Control+Insert+Shift+strelicu dole

Dok je letimično čitanje u toku možete da započnete čitanje celog dokumenta komandom Insert+strelica dole. Da biste ponovo započeli letimično čitanje pritisnite Control+Insert+strelicu dole.

Dijalog za letimično čitanje (Skim Reading Dialog)

Da biste otvorili dijalog za letimično čitanje pritisnite Shift+Ctrl+Insert+strelicu dole ili otvorite Run Jaws Manager (Insert+F2) i izaberite "Skim Reading Tool". Koristite ovaj dijalog da odredite kako da Jaws preleće kroz tekući dokument. Možete odabrati da vam Jaws čita prvu rečenicu ili prvi red svakog pasusa. Takođe možete kreirati pravila za pronalaženje redova, rečenica ili pasusa koji sadrže specifične reči ili fraze. U nastavku ćemo opisati opcije koje su raspoložive u dijalogu za letimično čitanje.

Kada pritisnete Control+Insert+strelicu dole Jaws započinje letimično čitanje od mesta gde se nalazi kursor do kraja dokumenta. Međutim, jedan od najkorisnijih aspekata letimičnog čitanja je mogućnost kreiranja pregleda tekućeg dokumenta. Da napravite pregled koristeći svoja podešavanja za letimično čitanje, kliknite na dugme Create Summary.

Pregled se prikazuje u pregledniku rezultata (Results Viewer) i sadrži tekst koji odgovara kriterijumu koji ste definisali. Svaki segment teksta je link i svaki je pojedinačno numerisan. Možete strelicama da se pomerite na segment i da pritisnete Enter da skočite na njegovu lokaciju u dokumentu. Kada kreirate pregled, on ostaje dostupan, čak i kada se prebacite na drugi dokument ili program, sve dok ne kreirate novi ili ne zatvorite preglednik rezultata. Možete da pritisnete Alt+Tab da pregledate poslednji pregled koji ste kreirali u pregledniku rezultata (Results Viewer). Međutim, možete koristiti samo linkove ako je preglednik kreiran iz aktivnog dokumenta.

Korišćenje pravila za letimično čitanje (Use Rule Type)

Selektujte jedan od sledećih radio butona da izaberete mod za letimično čitanje koji želite da koristite:

 1. Read First Line of Paragraph - Kada pritisnete Control+Windows+strelicu dole, Jaws čita prvi red svakog pasusa.
  NAPOMENA: Ostale opcije u ovom dijalogu neće biti dostupne ako odaberete ovaj radio buton.
 2. Read First Sentence of Paragraph - Kada pritisnete Control+Insert+strelicu dole, Jaws čita prvu rečenicu svakog paragrafa.
  NAPOMENA: Ostale opcije u ovom dijalogu neće biti dostupne ako odaberete ovaj radio buton.
 3. Text Rule Apply for Reading - Kada pritisnete Control+Insert+strelicu dole, Jaws traži tekst koji je u skladu sa pravilom koje ste definisali. Pravilo definišete tako što u edit polje Text Search Pattern unesete reč ili frazu. Jaws tada čita red (line), rečenicu (sentence) ili pasus (paragraph) koji sadrži taj tekst, zavisno od opcije koju ste odabrali u kombo boksu Speak Unit.
 4. Attributes and Color Rules Apply for Reading - Kada pritisnete Control+Insert+strelicu dole Jaws traži tekst koji je u skladu sa odabranom bojom i atributima teksta . Ako na primer odaberete bold and red tekst, Jaws će tražiti samo tekst koji je podebljan i crven. Ako dodate atribut Italic, Jaws će tražiti samo tekst koji je podebljan, zakošen i crven. Jaws će ignorisati tekst kome nedostaje neki od ovih atributa ili boja.

Istorija pravila (Rule History)

Ovaj kombinovani okvir (combo box) vam dozvoljava da kreirate novo tekstualno pravilo za čitanje ili da odaberete neko postojeće. Tekstualna pravila su logički izrazi koji govore Jaws-u da traži specifičan tekst kada čita letimično. Jaws tada čita red, rečenicu ili pasus koji sadrži taj tekst, zavisno od opcije koju ste odabrali u kombo boksu Speak Unit. Vi morate odabrati radio dugme Text Rules Apply for Reading ili radio dugme Attributes and Color Rules for Reading ako želite da koristite tekstualna pravila pri letimičnom čitanju.

Ako kreirate novo tekstualno pravilo, odaberite "new" u kombo boksu i unesite odgovarajući obrazac za pretragu, boju i atribut, kao i jedinicu izgovora u kombo boksu Speak Unit Rules. Kada je pravilo definisano, pritisnite dugme Start Skim Reading da sačuvate pravilo i da započnete letimično čitanje u skladu sa tim pravilom.

"New" je u ovom kombo boksu difoltno podešavanje.

Tekstualni obrazac za pretragu (Text Search Pattern)

U edit polje Text Search Pattern unesite reč ili frazu koju želite da Jaws traži dok letimično čita. Takođe možete da koristite regular expression da još bolje precizirate pretragu. Postoji mnogo različitih načina za kreiranje ovih izraza. Ako želite da tražite jedinice izgovora koje sadrže dve ili više reči (koje se ne nalaze jedna pored druge), odvojite svaku reč sa ".*" (tačka i zvezdica bez razmaka između reči ili simbola). Na primer, možete koristiti sledeći izraz za jedinice izgovora koje sadrže reči "Jaws" i "kompjuter":

Jaws.*kompjuter

Ako želite da tražite jedinice izgovora koje sadrže neke od više različitih reči odvojite svaku reč sa "|" (uspravna crta bez razmaka između reči ili simbola). Na primer, Možete koristiti sledeći izraz za traženje jedinica izgovora koje sadrže ili reč "Jaws", ili reč "kompjuter", ili obe:

Jaws|kompjuter

Takođe možete kreirati još naprednije izraze. Na primer, Možete koristiti sledeći izraz za jedinice izgovora koje sadrže godine koje počinju sa "19":

19\d{2}\s

Kada definišete pravilo kliknite na dugme Start Skim Reading da sačuvate pravilo i započnete letimično čitanje u skladu sa tim pravilom. U kombo boksu Rule History možete odabrati pravilo koje želite da koristite.

Pravila za boje i atribute (Color or Attribute Rules)

 1. Text Color edit box - koristite ovaj kombo box da odaberete ili unesete specifičnu boju teksta. Možete da koristite strelice gore i dole da odaberete boju ili da upišete njen naziv u kombo boks. Kada započnete upisivanje Jaws predviđa boju koju želite. Zvezdica je postavljena kao difoltno podešavanje.
 2. Background Color edit box - koristite ovaj kombo boks da odaberete boju pozadine koja će biti korišćena kao pravilo za letimično čitanje. Možete da koristite strelice gore i dole da odaberete boju ili da upišete njen naziv u kombo boks. Kada započnete upisivanje Jaws predviđa boju koju želite. Zvezdica je postavljena kao difoltno podešavanje.
 3. Attribute ček boksovi - obeležite tip slova koji će Jaws tražiti. Svaki atribut se može koristiti u kombinaciji sa drugim atributima teksta. Sledeći atributi su na raspolaganju: bold (podebljano(, italic (zakošeno), underline (podvučeno), strikethrough (precrtano jednom linijom), double strikethrough (precrtano sa dve linije), superscript (u eksponentu, umanjeno i napisano gore), subscript (u izvodu, umanjeno i napisano dole), shadow (sa senkom) i outline (Slova su providna, iscrtava se samo okvir). Ovi ček boksovi su dostupni samo kada je odabrano radio dugme Attribute and Color Rules Apply for Reading.

Brisanje Pravila

Da biste izbrisali pravilo, selektujte ga u kombo boksu Rule History, Tabom dođitena dugme Delete Rule i pritisnite Enter.

Brisanje svih pravila

Da biste izbrisali sva sačuvana pravila kliknite na dugme Delete All Rules.

Jedinica izgovora (Speak Unit)

U ovom kombo boksu birate da li će Jaws čitati pasuse, rečenice ili redove koji sadrže tekst koji je u skladu sa odabranim pravilom.

Korišćenje regularnog izraza (Use Regular Expression)

regularni izraz je niz znakova koji sadrži specijalne karaktere koji vam pomažu da definišete pretragu i tekstualne obrasce. Ovu mogućnost koriste prvenstveno napredni korisnici. Nemojte obeležavati ovo polje ako pretražujete jednostavan tekst. Ovaj ček boks je po difoltu isključen i dostupan je samo ako je odabrano radio dugme Text Rules Apply for Reading.

Pokazatelj letimičnog čitanja (Skim Reading Indication)

Ako obeležite ovaj ček boks Jaws će vas obavestiti kada preleti preko jedinica izgovora koje ne sadrže tekst koji je u skladu sa odabranim pravilom. Jaws se oglašava jednim zvučnim signalom za svakih 20 jedinica koje preskoči.

Start Skim Reading (započinjanje letimičnog čitanja)

Pritisnite Enter na ovo dugme da sačuvate promene i da započnete letimično čitanje sa pozicije na kojoj se nalazi kursor.

Create Summary (kreiranje pregleda)

Kliknite na ovo dugme da kreirate pregled tekuće strane u pregledniku rezultata (Results Veawer-u). Ovaj preglednik sadrži ceo tekst koji biste želeli da čujete da ste započeli letimično čitanje sa tekuće pozicije koristeći trenutno izabrane opcije. Pregled ostaje dostupan sve dok ne kreirate novi, čak i ako se prebacite na drugi dokument ili program. Pregled možete videti u svakom trenutku pritiskom na Windows+insert+strelica dole.

Close (zatvaranje)

Kada pritisnete Enter na ovo dugme zatvorićete dijalog za letimično čitanje, a promene koje ste napravili neće biti sačuvane.