Statut Udruženja Korisnika Asistivnih Tehnologija (UKAT)

 

Statut udruženja!

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima Službeni list RS , br. 51 09 , na osnivačkoj skupštini održanoj dana 15. 01. 2013. u Beogradu usvojen je: STATUT Udruženja korisnika asistivnih tehnologija UKAT

 

I OPŠTE ODREDBE

 

 • Član 1. Udruženje "Udruženje korisnika asistivnih tehnologija UKAT u daljem tekstu: Udruženje je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti informatike, informaciono - komunikacionih tehnologija i društvenog razvoja.
 • Član 2. Naziv Udruženja je: "Udruženje korisnika asistivnih tehnologija , skraćeni naziv je: UKAT . Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: "Users of Assistive Technology Association".
 • Član 3. Udruženje deluje na području Republike Srbije. Sedište Udruženja je u Beogradu ulica Braće Vučković broj 48a Beograd.
 • Član 4. Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je po obodu napisano ime organizacije na srpskom ćiriličnom pismu Udruženje korisnika asistivnih tehnologija UKAT . U sredini se nalazi logotip Udruženja
 • Član 5. Rad Udruženja je javan. Javnost rada Udruženja ostvaruje se redovnim saopštenjima za javnost, objavljivanjem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o radu putem svoje internet stranice, kao i na drugi pogodan način.

  II CILJEVI I DELATNOSTI UDRUŽENJA

 • Član 6. Ciljevi Udruženja su:
  1. unapređenje kvaliteta života osoba sa oštećenim vidom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija IKT
  2. informisanje javnosti, naročito osoba sa oštećenim vidom, o prednostima primene IKT-a u svakodnevnom životu
  3. priprema i razvoj sposobnosti i interesovanja osoba sa oštećenim vidom u oblasti IKT-a
  4. angažovanje na obezbeđivanju uslova za primenu IKT-a za osobe sa oštećenim vidom u institucijama sistema;
  5. uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijal osoba sa oštećenim vidom.
 • Član 7. Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje sprovodi sledeće delatnosti:
  1. razvijanje novih uslužnih servisa na internetu
  2. organizovanje seminara, obuka, radionica, tribina, mejling lista i ostalih edukativnih aktivnosti
  3. promocija novih tehnologija i javno zagovaranje njihovih primena u društvu
  4. saradnja sa društvenim, stručnim i drugim organizacijama, zajednicama, kao i ostalim pravnim licima
  5. povezivanje sa drugim organizacijama, institucijama ili pojedincima sa srodnim ciljevima
  6. izdavanje odgovarajućih publikacija i saradnja sa sredstvima javnog informisanja.
  7. Ostale aktivnosti, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, koje doprinose većoj primeni IKT-a
  8. OBAVLJANJE PRIVREDNE DELATNOSTI
 • Član 8. Udruženje može, pod uslovima utvrđenim zakonom, organizovati privrednu i drugu delatnost, kojom se stiče dobit, pod uslovom da se celokupna ostvarena dobit upotrebi za ostvarivanje ciljeva i delatnosti radi kojih je Udruženje osnovano.

  III ČLANSTVO

 • Član 9. Član Udruženja može biti svaki državljanin Srbije koji ispunjava sledeće uslove:
  1. - da svojim aktivnostima afirmiše ostvarivanje prava na asistivne tehnologije za osobe sa oštećenim vidom
  2. - da je aktivno učestvovao u sprovođenju aktivnosti najmanje 6 meseci pre podnošenja zahteva za članstvo.
  Postupak za učlanjenje se pokreće zahtevom za učlanjenje koji se podnosi Skupštini Udruženja. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština na prvoj sednici po podnošenju zahteva. Udruženje vodi evidenciju o članstvu. Evidencija članova se vodi putem registra članova.
 • Član 10. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredbi ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Inicijativu za isključenje iz Udruženja može da podnese svaki član Udruženja. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

  PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

 • Član 11. Član ima pravo da:
  1. -ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja
  2. -bira i bude biran u organe Udruženja
  3. -bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
 • Član 12. Član je dužan da:
  1. -u svakom trenutku poštuje vrednosti koje Udruženje promoviše, kao i da poštuje akte Udruženja
  2. -aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
  3. -učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja
  4. -obavlja druge poslove koje mu povere organi Udruženja

  IV KORISNICI USLUGA

 • Član 13. Korisnici usluga mogu biti sve osobe sa oštećenim vidom, bez obzira na godine starosti. O korisnicima usluga se vodi posebna evidencija.

  V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

 • Član 14. Organi udruženja su: Skupština i Izvršni direktor.
 • Član 15. Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja. Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Kada Udruženje dostigne broj članova veći od 15, onda članovi biraju 15 opunomoćenih predstavnika svih članova Udruženja koji će predstavljati članove Udruženja u Skupštini. Najmanje 50 1 pedeset plus jedan odsto članova Skupštine mora biti iz reda osoba sa oštećenim vidom. Način i postupak izbora članova Skupštine se definiše posebnom odlukom. Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine koga biraju članovi Skupštine običnom većinom glasova na mandat od 4 godina. Predsednik Skupštine može biti razrešen u bilo koje vreme na isti načn kako je izabran. Mandat Skupštine traje 4 godine. KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE
 • Član 16. Skupština može da zaseda i odlučuje ako je prisutno više od polovine pedeset plus jedan odsto članova Udruženja, odnosno predstavnika članova u Skuštini.
 • Član 17. Rad Skupštine se reguliše Poslovnikom o radu.
 • Član 18. Nadležnosti Skupštine Udruženja Skupština:
  1. usvaja Statut Udruženja većinom članova Skupštine 2 3 glasova
  2. usvaja izmene i dopune Statuta većinom članova Skupštine 2 3 glasova
  3. bira i razrešava Predsednika skupštine
  4. odlučuje o prijemu i isključenju članova
  5. bira i razrešava Izvršnog direktora nadpolovičnom većinom članova Skupštine
  6. bira i razrešava druge organe Udruženja
  7. usvaja plan rada za narednu godinu i izveštaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu
  8. usvaja godišnji finansijski izveštaj
  9. odlučuje o udruživanju u saveze i o drugim načinima povezivanja udruženja
  10. odlučuje o promeni cilja i delatnosti, prestanku rada i raspodeli preostale imovine Udruženja
  11. odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Udruženja
 • Član 19. Skupština može biti redovna i vanredna. Redovna sednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje. Skupština se saziva na inicijativu najmanje 1 3 članova Udruženja ili članova Skupštine, predsednika Skupštine i na zahtev Izvršnog direktora, pismenim pozivom sa naznačenjem vremena i mesta održavanja i predlogom dnevnog reda, najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine. Uz poziv za sednicu skupštine dostavlja se i odgovarajući materijal izveštaji, analize, bilansi, predlozi odluka i dr. , najkasnije u roku od 8 dana pre dana održavanja Skupštine. Radom Skupštine rukovodi predsednik Skupštine, kojeg bira Skupština iz reda članova, na period od 4 godine. U slučaju odsutnosti Predsednika, Skupštinom predsedava lice koje bude izabrano većinom glasova prisutnih članova, javnim glasanjem, na početku sednice.
 • Član 20. Izvršni direktor je lice koje zastupa i predstavlja Udruženje. Izvršni direktor se bira odlukom Skupštine Udruženja, na mandat od 4 godine, sa mogućnošću reizbora. Izvršni direktor mora biti osoba sa oštećenim vidom.
 • Član 21. Izvršni direktor
  1. zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja
  2. odgovara za zakonitost rada
  3. vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Skupštine
  4. priprema i podnosi predlog godišnjeg izveštaja o radu i predlog finasijskog izveštaja i druge materijale za sednice Skupštine
  5. odgovoran za rukovođenje Udruženjem
  6. predstavlja i zastupa Udruženje neograničeno ili ograničeno saglasno odluci o imenovanju
  7. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.
 • Član 22. Skupština može razrešiti dužnosti Izvršnog direktora i pre isteka mandata u sledećim slučajevima:
   Ako postoje gubici u poslovanju Udruženja; Ako svojim nesavesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju, ili ako je usled toga mogla nastati šteta; Na lični zahtev.

  VI POVEZIVANJE

 • Član 23. Udruženje se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu. Odluku o učlanjivanju u saveze i asocijacije iz stava 1 ovog člana, donosi Skupština Udruženja.

  VII FINANSIRANJE

 • Član 24. Udruženje stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine, kamata na uloge, dividendi, zakupnine, prihoda od privredne delatnosti i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

  VIII POSTUPA ZA DONOŠENJE IZMENA I DOPUNA STATUTA

 • Član 25. Inicijativu za pokretanje postupka za izmene i dopune Statuta može pokrenuti 1 3 članova Skupštine, Predsednik Skupštine, kao i Izvršni direktor Udruženja. Odluku o usvajanju Statuta donosi Skupština Udruženja, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

  IX PRESTANAK RADA

 • Član 26. Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada Udruženja može pokrenuti 1 3 članova Skupštine Udruženja. O prestanku rada Udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.
 • Član 27. U slučaju prestanka rada Udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova. U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja se dodeljuje drugoj nevladinoj organizaciji sa sedištem u Srbiji , u skladu sa Zakonom o udruženjima.

  X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 • Član 28. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.
 • Član 29. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Predsednik osnivačke Skupštine